O prieskume
Doma v Tatrách

Zámerom prieskumu DOMA V TATRÁCH bolo dať slovo reprezentatívnej vzorke návštevníkov Tatier i domácim obyvateľom regiónu tak, aby sme naozaj pochopili ich potreby. Médiá a sociálne siete sa v ostatných rokoch venujú často opakujúcim sa témam ako parkoviská, zápchy, drahé služby

Jedným z hlavných cieľov bolo zamerať sa na širší región Vysokých Tatier a obce s dopadom vplyvu rozvoja cestovného ruchu v tomto centre cestovného ruchu na Slovensku. Diskutované témy úzko súvisia s územím mesta Vysoké Tatry ale aj s dopadom na okolité obce. Častokrát sa tieto problémy neriešia komplexne, ale len na úrovni jednotlivých samospráv. 

Ide napríklad aj o záchytné parkoviská, dopravu, ale i cyklo-infraštruktúru. Taktiež je nutné spomenúť krátkodobé a dlhodobé ubytovanie návštevníkov, ale aj zamestnancov v cestovnom ruchu či v inychých odvetviach a ďalšie chýbajúce doplnkové služby v oblasti cestovného ruchu.

Prioritou prieskumu bolo identifikovať rozdielne potreby návštevníkov Tatier a domácich obyvateľov, zistiť ako tieto odlišné skupiny respondentov vnímajú rovnaké témy, ako sa identifikujú s lokalitou Tatier a ako vnímajú vzájomné väzby a vzťahy medzi sebou. 

Partneri samotného prieskumu DOMA V TATRÁCH sú 2 oblastné organizácie cestovného ruchu a to OOCR Vysoké Tatry Podhorie** a OOCR Región Vysoké Tatry. Tieto organizácie zastrešujú okrem samospráv i komerčné subjekty, a preto, riešenia môžu prísť v budúcnosti nielen zo strany samospráv ale i od podnikov cestovnéhao ruchu, ktoré sa budú môcť inšpirovať z výsledkov prieskumu a vyriešiť nedostatky či potrebné služby poskytnutím komerčných služieb.

Zámer realizovať prieskum názorov návštevníkov, domácich obyvateľov a pracujúcich vznikol v podtatranských obciach medzi podnikateľmi a zástupcami samospráv podtatranských obcí. Na úvod bolo hlavným zámerom zistenie potrieb návštevníkov Vysokých Tatier, ktoré sa môžu realizovať i v Podhorí. Nápad a inšpirácia uskutočniť tento prieskum v hravej forme prišiel až po definovaní zámeru.


Prezentácia výsledkov prieskumu umožňuje zorientovať sa v rezonovaných témach dopadu cestovného ruchu a turizmu na Tatry ako územie s vysokým stupňom ochrany prírody a zároveň miesta, ktoré láka svojou jedinečnosťou veľký počet domácich aj zahraničných návštevníkov. Rozširuje poznatky a väzby, príčiny a súvislosti v tomto skúmanom regióne cestovného ruchu vo vzťahu k domácemu obyvateľstvu a jeho potrebám. Identifikuje kritické otázky a navrhuje jednoduché kroky k rozvoju územia s rešpektom k  prírodným, kultúrnym, historickým podmienkam a existujúcim komunitám.

Prieskum sa zameriava na potreby územia zastrešeného dvoma oblastnými organizáciami cestovného ruchu, partnermi projektu, a to OOCR Vysoké Tatry Podhorie a OOCR Región Vysoké Tatry, a nie územia celého Tatranského národného parku ani Tatranského regiónu v zmysle definície Regionalizácie cestovného ruchu v Slovenskej republike.*

*v roku 2005 Vydalo: Ministerstvo hospodárstva SR, odbor cestovného ruchu Spracoval: Ústav turizmu, s.r.o.

O NÁZVE / AKO DOMA

Názov prieskumu DOMA V TATRÁCH nebol vybraný náhodne. Mal za úholu pomôcť zapojeným respondentom identifikovať sa s miestom TATIER osobne, cez pocity ktoré domáce prostredie má navodiť bez ohľadu na to, či išlo o návštevníkov alebo domácich obyvateľov. Tatranské hory nás spájajú, tak domácich ako i návštevníkov. Všetkých nás Tatry zaujímajú lebo sú jedinečné a chceme sa tu cítiť ako DOMA. 

Turizmus v Tatrách je a bude, a bez neho sa Tatry nezaobídu. Aj takýto prieskum však môže napomôcť jeho dopady na krajinu, prírodu a medziľudské vzťahy zlepšiť.

Samotný zber údajov bol realizovaný inovatívnym spôsobom inšpirovaným viacerými európskymi veľkomestami a ich aktivitami ako rozvíjať jednotlivé štvrte, budovať komunity domácich a vytvárať pozitívny priestor pre návštevníkov. Tieto participatívne typy projektov sa pomaly začínajú udomácňovať aj na Slovensku a Tatry sú ideálnym miestom, kde takýto druh zapojenia verejnosti môže byť prínosom pre všetkých. Podnety a údaje neboli zozbierané bežnou dotazníkovou formou, ale jednoducho, vizuálne lákavo a hravo. 


Prieskum bol realizovaný počas letnej turistickej sezóny v dvoch najväčších centrách cestovného ruchu v Tatrách pre letnú sezónu, a to v Tatranskej Lomnici a priamo na Hrebienku v Starom Smokovci. Záujemci mali možnosť zapojiť sa do prieskumu aj prostredníctvom online aktivít cez webstránku projektu domavtatrach.com

Zozbierané údaje majú byť podkladom pre ďalšie analýzy a prípravu materiálov pre koncept rozvoja územia mesta Vysoké Tatry, podhorské obce a priľahlé mestá tatranského regiónu. Pozitívnym efektom bude posilnenie ich spolupráce a vzájomná komunikácia pri riešení problémov v oblasti cestovného ruchu, ktorý je základnou súčasťou regiónu a zároveň prispieva k jeho rozvoju. 

SEKCIE

POČET RESPONDENTOV
(DOMÁCI VS. NÁVŠTEVNÍCI)

Do projektu sa osobne aj prostredníctvom web stránky spolu zapojilo viac ako 400 respondentov, z toho 28 % domácich a 72 % návštevníkov.

Takmer v rovnakom počte sa do nášho projektu zapojili muži aj ženy. Žien sa zapojilo 56 %.

Prieskumom sme oslovili aj najstarších občanov, ktorí stále aktívne navštevujú Tatry. 

Vo veku nad 80 rokov sa do prieskumu zapojilo 1 % respondentov a vo veku od 60 do 80 rokov celých 10%.

 

CIEĽ NÁVŠTEVY TATIER

Na otázku: “Prichádzam sem kvôli?” slovom “Oddych”  odpovedala prevažná väčšina opýtaných (vid. graf), veľká skupina v Tatrách nachádza priestor na trávenie času s rodinou alebo prichádza za aktívnym športom.

Avšak  6,55 % opýtaných do Tatier prichádza kvôli práci a 8,50 % opýtaných v Tatrách priamo býva a žije. Ďalších 20 % respondentov potvrdilo, že býva v okolí Vysokých Tatier.

Ľudia, ktorí žijú Tatrami, nie sú len tí, ktorí tu bývajú alebo pracujú. Sú to najmä tí, ktorí sú z nejakého dôvodu súčasťou ich každodenného života. Cieľom aktivity “Nite ktoré nás spájajú” bolo dozvedieť sa o ľuďoch  a o ich vzťahu k Tatrám viac.

POSTREHY A NÁVRHY ÚČASTNÍKOV
(KRABICA ŽELANÍ)

V rámci jednej z aktivít nazvanej Krabica želaní sme zúčastnených vyzvali, aby nám nechali svoje odkazy, podnety, nápady a želania. Celkovo nám návštevníci zanechali 259 odkazov.

Rôznorodé odkazy sa podarilo roztriediť do viacerých tém, z ktorých tie najpopulárnejšie boli téma služieb, ubytovania, životného prostredia a dopravy. 

Nechýbali ani postrehy k nedostatku detských ihrísk, parkovísk, električiek, nejasnostiam s reguláciou pohybu domácich zvierat na turistických chodníkoch.

Nedostatkom verejných toaliet priamo v meste Vysoké Tatry ako aj na turistických chodníkoch, trápi až 5 % zúčastnených.

Interpretácia zozbieraných údajov a informácií prieskumu nemá za ambíciu poskytnúť vyčerpávajúce množstvo dát a tém týkajúcich sa regiónu Tatry. Nopak, všetky okruhy boli vyberané s cieľom poskytnúť kľúčové dáta, poznatky a okruhy témy zrozumiteľnou a atraktívnou formou, aby sa prieskum stal odrazovým mostíkom pre ďalšie analytické štúdie a úlohy oblastných organizácií, miestnych akčných skupín a samospráv.

Pri vyhodnocovaní a analýze dát vychádzame aj zo strategických dokumentov, metodik, analýz a štatistík v oblasti cestovného ruchu, turizmu a udržateľného rozvoja pre Slovenskú republiku.

POZN.:

*Vysoké Tatry – Mesto Vysoké Tatry sa rozprestiera na ploche 360 km2 a svojou rozlohou patrí medzi najväčšie mestá v Slovenskej republike. Pokrýva podstatnú časť rovnomenného pohoria a tvorí ho 15 častí mesta, pôvodne samostatných osád, ktoré boli postupne integrované do jedného územného celku.

Mestské časti: Dolný Smokovec, Horný Smokovec, Kežmarské Žľaby, Nová Polianka, Nová Smokovec, Podbanské, Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Tatranská Kotlina, Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica, Tatranská Polianka, Tatranské Matliare, Tatranské Zruby a Vyšné Hágy.

**Vysoké Tatry – Podhorie je turistická destinácia, ktorá sa rozprestiera v tesnej blízkosti najväčšieho klenotu Slovenska – Vysokých Tatier. Rozprestiera sa na území týchto obcí – Stará Lesná, Nová Lesná, Veľká Lomnica, Veľký Slavkov, Mlynica, Štôla, Vernár, Kravany, Liptovská Teplička. Zdroj: https://www.tatrypodhorie.sk/

Partneri projektu:

Realized with the financial support of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic.